Обява за извършване на дейности с отпадъци

„ЕКИПМАР” EООД

На основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционно предложение: „Извършване на дейности по предварително третиране на отпадъци и събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от хартия, пластмаса, дървесина за скрап, хранителни стоки, отработени масла и акумулаторни батерии с рейдов катер „Деймос-2” и специализиран камион МАН в имот № 07079.605.147 (УПИ № 179, кв. 25), ПЗ „Север“, гр. Бургас, община Бургас”

Лице за контакти: Димитър Неделчев

Тел.: 0887647861

Share Button