Обществен достъп до Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС

„ЕКИПМАР” ООД в качеството си на Възложител и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че осигурява обществен достъп до Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС по Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда за своето инвестиционно предложение: „Извършване на дейности по предварително третиране на отпадъци и събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от хартия, пластмаса, хранителни стоки, отработени масла и акумулаторни батерии с рейдов катер „Деймос-2” в имот № 07079.605.147 (УПИ № 179, кв. 25), ПЗ „Север“, гр. Бургас, община Бургас” в срок до 14 от настоящата обява.

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на заинтересованите страни всеки работен ден от 9.00 ч. -12.00 ч. и от 13.30 ч. – 16.00 ч. четиринадесет дни от датата на обявяването на следния адрес: гр. Сливен, ул. „П. Евтимий” № 11, тел. 0887647861– Димитър Неделчев.

Възражения, мнения и препоръки се приемат през указания период на посочения адрес.

Share Button