Пристанищен оператор

Обществен достъп до Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС 2

„ЕКИПМАР” ЕООД в качеството си на Възложител и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че осигурява обществен достъп до Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС по Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда за своето инвестиционно предложение: „Извършване на дейности по събиране, съхраняване и предварително третиране на битови корабни отпадъци и корабни отпадъци-резултат от нормалната експлоатация на кораби – хранителни отпадъци, хранителни остатъци, отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло, опаковки, медицински отпадъци, дървесни отпадъци, аерозолни флакони, ИУЕЕО, НУБА, абсорбенти (мазни парцали и др.) и др. и нефтосъдържащи отпадъци – отработени масла с произход корабоплавателна дейност и събиране, съхраняване и предварително третиране на дървесни отпадъци, пластмасови и каучукови отпадъци, аерозолни флакони, луминисцентни и живачни лампи, обикновени лампи и др. отпадъци с произход юридически лица в имот № 07079.605.147 (УПИ № 179, кв. 25), ПЗ „Север“, гр. Бургас, община Бургас“ в срок до 14 дни от настоящата обява.

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на заинтересованите страни всеки работен ден от 9.00 ч. -12.00 ч. и от 13.30 ч. – 16.00 ч. четиринадесет дни от датата на обявяването на следния адрес: гр. Сливен, ул. „П. Евтимий” № 11, тел. 0887647861– Димитър Неделчев.

Възражения, мнения и препоръки се приемат през указания период на посочения адрес.

Обществен достъп до Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС

„ЕКИПМАР” ООД в качеството си на Възложител и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че осигурява обществен достъп до Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС по Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда за своето инвестиционно предложение: „Извършване на дейности по предварително третиране на отпадъци и събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от хартия, пластмаса, хранителни стоки, отработени масла и акумулаторни батерии с рейдов катер „Деймос-2” в имот № 07079.605.147 (УПИ № 179, кв. 25), ПЗ „Север“, гр. Бургас, община Бургас” в срок до 14 от настоящата обява.

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на заинтересованите страни всеки работен ден от 9.00 ч. -12.00 ч. и от 13.30 ч. – 16.00 ч. четиринадесет дни от датата на обявяването на следния адрес: гр. Сливен, ул. „П. Евтимий” № 11, тел. 0887647861– Димитър Неделчев.

Възражения, мнения и препоръки се приемат през указания период на посочения адрес.

Поставяне на понтони в Черноморец

Поставяне на понтони в Черноморец.

Поставяне на понтони в Черноморец

Поставяне на понтони в Черноморец

Провлачване на 37 т. понтони от Бургас до Черноморец

Позициониране на плаващи понтони

Нощно зареждане на МТ Синар 8

Нощно зареждане с провизии на Моторен Танкер „Синар 8“

  • Нощно зареждане на МТ Синар 8

    Нощно зареждане на МТ Синар 8

  • Нощно зареждане на МТ Синар 8

    Нощно зареждане на МТ Синар 8

  • Нощно зареждане на МТ Синар 8

    Нощно зареждане на МТ Синар 8

Обява за извършване на дейности с отпадъци

„ЕКИПМАР” EООД

На основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционно предложение: „Извършване на дейности по предварително третиране на отпадъци и събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от хартия, пластмаса, дървесина за скрап, хранителни стоки, отработени масла и акумулаторни батерии с рейдов катер „Деймос-2” и специализиран камион МАН в имот № 07079.605.147 (УПИ № 179, кв. 25), ПЗ „Север“, гр. Бургас, община Бургас”

Лице за контакти: Димитър Неделчев

Тел.: 0887647861